فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:746 نام طرح تاریخ:1398/2/29
  طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی لاستیکی(تیوپ) مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت