فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:747 نام طرح تاریخ:1397/11/1
  طرح توجیهی تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت