فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:754 نام طرح تاریخ:1397/10/30
  طرح توجیهی تولید رنگهای الکتروفورز مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت