فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:767 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی تولید میخ فولادی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت