فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:768 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی تولید مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت