فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:769 نام طرح تاریخ:1397/11/1
  طرح توجیهی تولید مغز خودکار مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت