فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:773 نام طرح تاریخ:1398/1/4
  طرح توجیهی تولید لوله های خرطومی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت