فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:776 نام طرح تاریخ:1398/1/2
  طرح توجیهی تولید کپسول گاز دوکیلویی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت