فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:782 نام طرح تاریخ:1398/5/29
  طرح توجیهی گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت