فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:782 نام طرح تاریخ:1398/3/1
  طرح توجیهی گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت