فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:789 نام طرح تاریخ:1399/6/31
  طرح توجیهی تولید کمپرسور هوا مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت