فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:789 نام طرح تاریخ:1397/11/1
  طرح توجیهی تولید کمپرسور هوا مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت