فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:790 نام طرح تاریخ:1397/10/30
  طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت