فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:792 نام طرح تاریخ:1397/8/29
  طرح توجیهی تولید سیم طوقه مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت