فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:796 نام طرح تاریخ:1397/8/25
  طرح توجیهی تولید دوچرخه طبی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت