فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:803 نام طرح تاریخ:1399/4/21
  طرح توجیهی تولید روشنایی گاز سوز مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت