فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:804 نام طرح تاریخ:1397/8/25
  طرح توجیهی تولید شیر رگلاتور آبگرمکن مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت