فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:81 نام طرح تاریخ:1397/7/30
  طرح توجیهی خدمات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت