فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:810 نام طرح تاریخ:1397/10/28
  طرح توجیهی تولید کارتن از ورق آماده مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت