فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:812 نام طرح تاریخ:1398/1/2
  طرح توجیهی تولید پاکت سیمان مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت