فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:816 نام طرح تاریخ:1397/8/24
  طرح توجیهی تولید آلفا سولز از ضایعات مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت