فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:820 نام طرح تاریخ:1397/8/22
  طرح توجیهی تولید ظروف کاغذی یکبارمصرف مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت