فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:825 نام طرح تاریخ:1398/2/29
  طرح توجیهی تولید پاکت کاغذی چند لایه مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت