فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:832 نام طرح تاریخ:1398/1/4
  طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ فلوتینگ از ضایعات مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت