فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:832 نام طرح تاریخ:1399/6/28
  طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ فلوتینگ از ضایعات مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت