فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:833 نام طرح تاریخ:1398/2/29
  طرح توجیهی تولید خمیر و کاغذ از ضایعات مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت