فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:833 نام طرح تاریخ:1398/5/27
  طرح توجیهی تولید خمیر و کاغذ از ضایعات مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت