فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:841 نام طرح تاریخ:1398/3/27
  طرح توجیهی 40 راسی گاو شیری با فرمت سایت کارا word مبلغ قابل پرداخت
  1,000,000  ریال
پرداخت
بازگشت