فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:842 نام طرح تاریخ:1398/5/27
  طرح توجیهی گوساله پرواری45 راسی نگارش بهمن 96 برای سایت کارا مبلغ قابل پرداخت
  1,200,000  ریال
پرداخت
بازگشت