فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:843 نام طرح تاریخ:1400/9/14
  طرح توجیهی 30 راسی گاو شیری سال 95 مبلغ قابل پرداخت
  500,000  ریال
پرداخت
بازگشت