فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:843 نام طرح تاریخ:1398/5/28
  طرح توجیهی 30 راسی گاو شیری سال 95 مبلغ قابل پرداخت
  500,000  ریال
پرداخت
بازگشت