فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:843 نام طرح تاریخ:1398/1/2
  طرح توجیهی 30 راسی گاو شیری سال 95 مبلغ قابل پرداخت
  500,000  ریال
پرداخت
بازگشت