فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:847 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی تولید مانتو شلوار با فرمت سایت کارا مبلغ قابل پرداخت
  500,000  ریال
پرداخت
بازگشت