فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:848 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی واحد نایلون و نایلکس با فرمت سایت کاراword مبلغ قابل پرداخت
  500,000  ریال
پرداخت
بازگشت