فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:849 نام طرح تاریخ:1398/2/29
  طرح توجیهی گوسفند داشتی200 راسی با فرمت سایت کارا مبلغ قابل پرداخت
  1,000,000  ریال
پرداخت
بازگشت