فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:853 نام طرح تاریخ:1397/8/24
  طرح توجیهی تولید بستنی با فرمت سایت کارا word مبلغ قابل پرداخت
  1,000,000  ریال
پرداخت
بازگشت