فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:92 نام طرح تاریخ:1402/3/13
  طرح توجیهی ایجاد مطب دندانپزشکی + صندوق کارآفرینی امید . excel مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت