فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:94 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی ساخت انواع درب و پنجره های دوجداره UPVC +صندوق کارآفرینی امید . excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت