فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:95 نام طرح تاریخ:1400/11/2
  طرح توجیهی کارگاه تولید کیسه و گونی دوزی + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت