فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:95 نام طرح تاریخ:1397/12/1
  طرح توجیهی کارگاه تولید کیسه و گونی دوزی + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت