فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:97 نام طرح تاریخ:1398/3/1
  طرح توجیهی کارگاه تولیدی سبزیجات آماده + صندوق کارآفرینی . excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت