فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:97 نام طرح تاریخ:1400/11/2
  طرح توجیهی کارگاه تولیدی سبزیجات آماده + صندوق کارآفرینی . excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت