فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:98 نام طرح تاریخ:1400/7/28
  طرح توجیهی ایجاد کارگاه پخت پیراشکی + صندوق کارآفرینی .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت