فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:98 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی ایجاد کارگاه پخت پیراشکی + صندوق کارآفرینی .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت