کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید سیم و کابل برق
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

اهمیت سیم و کابل ·

کاربرد نهایی هر فلز تابع خواصآن می باشد. مهمترین خاصیت فیزیکی مس، قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی آن می باشد. مسبعد از نقره بالاترین قابلیت هدایت الکتریکی را دارد. به همین دلیل 50 درصد مصرف مس در جهان و با در نظر گرفتن کاربرد آلیاژهاي مسی در 70 درصدآن مربوط به بخش صنایع الکتریکی و مخابرات است. همچنین هدایت حرارتی مس منجر به کاربرد آن در تولید مبدلهاي حرارتی و بخصوصرادیاتور اتومبیل گردیده است.

مقاومت به خوردگی مناسب مس منجر به کاربرد آن در صنایع کشتی سازي، اسکله سازي و صنایع شیمیایی شده است. خواص هدایت الکتریکی، مقاومت به خوردگی، و هدایت حرارتی مس به ترتیب در 8 ،9 ، و 5 مورد عامل اصلی انتخاب از 16 مورد کاربرد بوده اند.

ویژگیهاي مطلوب مس مصرف آن را بویژه در صنایع الکتریکی افزایش داده است. به طوري که در قرن بیستم سومین فلز پر مصرف جهان بعد از آهن و آلومینیوم بوده است.

مصارف سیم وکابل در انتقال انرژي الکتریکی ·

انرژي الکتریکی از نیروگاهها با فشار قوي معمولاً بیش از 63 کیلوولت بفواصل طولانی منتقل شده و در مبادي ورودي مراکز و شهرها به فشار متوسط معممولاً 1 تا 63 کیلوولت تبدیل و در نهایت با فشار ضعیف کمتر از یک کیلوولت جهت مصارف صنعتی، کشاورزي، و خانگی توزیع می شود. اگر انرژي الکیتریکی خون جوامع در نظر گرفته شود سیستم هاي انتقال و توزیع و یابه عبارت دیگر سیم و کابل رگهاي جامعه و جهان صنعتی محسوب می شوند. عامل موثر و عمده بر مصرف مس بعنوان هادي سیم و کابل برق رقابت موجود بین مس و آلومینوم می باشد ضریب هدایت الکتریکی وزن مخصوص، نوع محصول وقیمت عوامل عمده در

انتخاب جنس هادي سیم وکابل می باشند. هدایت الکتریکی آلومیینیوم 63 درصد مس، وزن مخصوص آلومینیوم در حدود 30 درصد مس و قیمت آن 60 درصد قیمت مس می باشد.استفاده از آلومینیوم به جاي مس براي عبور جریان مشخصی سبب افزایش سطح مقطع هادي و در نتیجه افزایش مقدار مواد عایق می شود اما هزینه هاي تمام شده کمتر سیم و کابل الومینیوم استفاده از هادیهاي آلومینیومی را به جاي هادیهاي مسی در سیم و کابل فشار ضعیف توجیه می نماید.

همچنین در خطوط انتقال هوایی اعم از فشار متوسط وقوي در صورتی که حجم اهمیت نداشته باشد وزن مخصوصکمتر آلومینیوم هزینه هادي و استقرار خطوط را کاهش داده و در مقایسه با کابلهاي استاندارد و گرانقیمت مسی امکان استفاده گسترده آن را فراهم می سازد. در خطوط فشار قوي زیر زمینی کابلهاي مسی مرجح هستند. از طرف دیگر سطح آلومینیوم به شدت اکسید می شود و مقاومت مخصوصآن افزایش می یابد با توجه به محدودیت سطح مقطع هادیهاي آلومینومی و عدم امکان تولید مقرون بصرفه رشته هاي آلومینیومی براي تولید سیم وکابلهاي انعطاف پذیر)افشان( و تقاضاي فزاینده مصارف الکتریکی تمایل به استفاده از هادیهاي مسی روندي صعودي دارد.

نام محصول مورد نظر طرح، انواع سیم و کابل برق فشار ضعیف )سیم و کابل با روکش پلاستیک (PVC)

کمتر از یک کیلو ولت بعنوان کالاي واسطه اي در انتقال وتوزیع نیروي برق مورد استفاده قرار می گیرد.

طبقه بندي سیم و کابل ·

تقسیم بندي سیم و کابل برمبناي الگوهاي متعددي صورت می گیرد. بر طبق بررسی هاي انجام شده، سیم وکابل بر مبناي پنج ویژگی زیر تقسیم بندي می شوند

-1 پوشش سیم و کابل

-2 مواد سازنده هادي

-3 تعداد هادي در کابل

-4 نوع عایق و پوشش محافظ

-4 نوع مصرف

در این بررسی، تقسیم بندي سیم و کابل به نحوي صورت می گیرد که حاوي تمامی رده هاي سیم و کابل تولیدات داخلی، واردات-صادرات و مصرف می باشد. براین مبنا تقسیم بندي اولیه سیم و کابل بر اساس نوع مصرف بدین قرار می باشد.

الف سیم و کابل برق با هادي مسی

ب- سیم و کابل برق با هادي غیر مسی

ج- سیم لاکی

د- سیم وکابل مخابراتی

تقسیم بندي سیم و کابل برق یک کیلوولت و کمتر(فشارضعیف):

-1 سیم

- با روپوشاز پلاستیک

- با روپوشاز لاستیک

- با روپوشاز پنبه یا کاغذ و مواد مشابه

- لخت هوایی

- سایر موارد

-2 کابل

- با روپوشاز پلاستیک

- با روپوشاز لاستیک

- با روپوشاز پنبه یا کاغذ و مواد مشابه

-با روپوش دار با هرنوع زره یا غلاف محافظ

- سایر موارد

در دنیاي امروز مصرف سرانه انرژي بویژه انرژي الکتریکی یکی از مهمترین عوامل و شاخص هاي پیشرفت صنعتی و توسعه اقتصادي یک کشور محسوب شده و مور د توجه قرار گرفته است استفاده ازتکنولوزژي بالاتر و گستردگی صنایع و فعالیتهاي اققتصادي مستلزم مصرف بیشتر انرژي است در اسال 1990 متوسط مصرف سرانه انرژي الکتریکی در کشورهاي پیشرفته شامل ژاپن و آلمان به ترتیب 6944 و 7420 کیلووات ساعت بوده اما در کشورهاي در، حال توسعه شامل کره جنوبی، ایران، ترکیه، کوبا و عراق به ترتیب 1531 ،1017 ،1026 ،27751 1541,کیلووات ساعت بوده است.

میزان مصرف سرانه انرژي و نحوه توزیع آن در بخشهاي مختلف بیانگر شرایط اقتصادي و صنعتی یک کشور است. در کشورهاي عقب مانده و در حال توسعه بخش عمده مصرف انرژي الکتریکی مربوط به مصارف عمومی شامل روشنایی وحرارت است، آمارهاي شوراي جهانی انرژي نشان دهنده سیر صعودي مصرف انرژي الکتریکی در بخش خدماتی و بویژه صنعتی است. با توجه به نقش ویژه این انرژي در صنایع پیشرفته میتوان نتیجه گرفت که خون رگهاي جهان صنعتی انرژي الکتریکی است و نقش سازنده تولید انتقال توزیع و کنترل نیروي برق مشخص می باشد

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

ارائه کننده کاملترین بانک طرح توجیهی صنعتی و اقتصادی، کاملترین اطلاعات تجاری و بازرگانی ، طرحهای زود بازده، طرح توجیهی ،طرح تولیدی، طرح ایجاد، طرح احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی و کارگاه.

طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی هست که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار تجاری تولیدی و یا خدماتی می باشد . اطلاعاتی از قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه ها و لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و . تا میزان حقوق و دستمزد در این طرح ها تنظیم گردیده است . داشتن یک طرح توجیهی نه تنها برای افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات بانکی هستند مفید می باشد بلکه برای افرا علاقه مند به راه اندازی کسب و کار نیز ضروری می باشد.
 


 طرح توجیهی تولید سیم و کابل برق,دانلود طرح توجیهی تولید سیم و کابل برق,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید سیم و کابل برق,طرح توجیهی سیم و کابل برق,طرح تولید سیم و کابل برق
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود