کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

طرح توجیهی تولید سازه های فلزی
 

معرفی محصول طرح توجیهی:

استفاده از فلز در مصالح سازهاي به ساخت یک پل قوسی در انگلستان به دهانۀ 30 متر با استفاده از اعضاي چدنی بین سالهاي 1777 تا 1779 بر میگردد. بین سالهاي 1780 تا 1820 میلادي پلهاي چدنی متعددي به همین شیوه ساخته شد. تیر اصلی این پلها، خرپاي قوسی با اعضایی از جنس چدن بود. در حدود سال 1840 به تدریج آهن کم کربن )چکش خوار (آهنی که0 درصد میباشد. به عنوان جایگزین چدن معمولی در امر / 0 تا 03 / کربن آن در حدود 01ساختمان سازي استفاده گردید.قدیمی ترین آن، پل چهار دهانه بریتانیا در ولز با دهانههاي 70 ،140 ،140 ،7 متر میباشد که براي ساخت آن از ورقها و نبشیهایی از جنس آهن کم کربن استفاده گردید. با تولید و نورد نیمرخ مختلف از جنس چدن و آهن کم کربن استفاده از این نوع فلز گسترش بیشتري یافت. نوردHمیلگردها در سال 1780 و نورد ریلها در سال 1820 شروع شد که نهایتاً به نورد نیمرخ هايش کل در سال 1870 انجامید.در سال 1890 به تدریج فولاد جایگزین آهن کم کربن در امر ساختمان سازي شد. در حال حاضر فولاد از عمده ترین مصالح ساختمانی میباشد. البته از فولاد در جاهاي دیگري مثل انواع پلهاي فلزي ، برجهاي فلزي ، دکلها، چارچوبهاي فلزي و درب و پنجره و..... استفاده می شود. لذا به دلیل پراکندگی محصولات در این پروژه، محصولی که عمده ترین مصرف را دارد) اسکلت فلزي (مورد بررسی قرار می گیرد.

میتوان از مزایاي کلی تولید اسکلت فلزي از مقاومت و دوام زیاد، خواص یکنواخت ماده، شکل پذیري بسیار بالا، شرایط آسان ساخت و نصب سریع آن، وزن کم، اشغال کمتر فضا و همچنین تخریب کمتر در زمان زلزله با توجه به زلزله خیز بودن کشور نسبت به محصولات مشابه نام برد.گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید سازه هاي فلزي میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

یک سازه فلزي مجموعهاي از اعضا مثل تیر، ستون و غیره تشکیل شده است تا بتواند نیروهاي گوناگون را مانند وزن ساختمان یا نیروهاي برف، باد، زلزله و غیره را تحمل کند و به زمین منتقل نماید در ساختمانها نیروهاي فوق به وسیله ستونها)باربر( تحمل میشود.که محصول مورد بررسی، سازه هاي فلزي میباشد.بررسی هاي صورت گرفته در بحث موارد کاربرد محصول این طرح(اسکلت فلزي( نشاندهنده این است که این محصول در شاخه هاي مختلفی مانند صنایع دریایی، سدسازي، ساخت تونل، احداث ساختمانهاي مسکونی و اداري و تجاري و... مورد استفاده قرار می گیرد سازههاي اسکلت فلزي به لحاظ ماهیت کاربردي آن بدلیل استفاده در ساختمان جزء کالاهاي واسطهاي میباشند. سازه هاي فلزي از لحاظ شکل و نوع کاربرد به شرح ذیل دسته بندي میشوند.

: ستون فلزي: ستون فلزي عضوي است که معمولاً به صورت عمودي در ساختمان نصب میشود و

بارهاي کف ناشی از طبقات به وسیله تیر و شاه تیر به آن منتقل میگردد و توسط آن به شالوده و سپس به زمین انتقال مییابد. شکل سطح مقطع ستونها به مقدار و وضعیت بار وارد شده بستگی دارد. براي ساختن ستونهاي فلزي از انواع پروفیلها و ورقها استفاده میشود. عموماً ستونها از لحاظ ظاهري به دو گروه ذیل تقسیم میشوند.

الف) نیمرخ (پروفیل نورد شده شامل انواع تیرآهن ها و قوطیها: بهترین پروفیل نورد شدهبراي ستون، تیرآهن  بال پهن یا قوطیهاي مربع شکل است، زیرا از نظر مقاومت بهتر از مقاطع دیگر عمل میکند. ضمن اینکه در بیشتر مواقع عمل اتصالات تیرها به راحتی روي آنها انجام می گیرد.

ب) مقاطع مرکب: هر گاه سطح مقطع و مشخصات یک نمیرخ پروفیل به تنهایی براي

ایستایی )تحمل بار وارد شده و لنگر احتمالی ( یک ستون کافی نباشد، از اتصال چند پروفیل به یکدیگر ستون مناسب آن مقاطع مرکب ساخته میشود.

علل استفاده از مقاطع مرکب در ستونها به شرح ذیل میباشد:

1. در صورتیکه سطح مقطع نیمرخهاي نورد شده تکافوي سطح لازم را براي ستون نکند، با ساختن مقطع مرکب سطح لازم ساخته میشود.

2. نیاز اجباري به مقاطع با شکلهاي هندسی خاصاز نظر اتصالات دیگر به ستون .

شاه تیرها و تیرهاي پوشش:

شاهتیرها )پلها ( عضوهاي فلزي افقی اصلی هستند که با اتصالات لازم به ستونها متصل می شوند و به وسیله آنها بار طبقات به ستونها انتقال مییابد.

شاهتیرهاي فلزي ممکن است به صورتهاي زیر به کار روند:

 1. تیرآهن معمولی به صوت تک یا دوبله

2. تیرآهن بال پهن

3. تیرآهن معمولی با ورق تقویتی روي بالها و یا بال و جان

4. پلهاي لانه زنبوري از تیرآهن معمولی یا تیرهاي بال پهن

5. تیر ورق گیردار ترکیب تیرآهن معمولی با ورق یا تیرآهن بال پهن با ورق و یا از ترکیب ورقها درست میشود.

6. خرپاها

-پلهاي مرکب

در بارهاي سنگین) احتمالاً دهانه زیاد( که پروفیل استاندارد موجود در بازار کافی یا اقتصادي نباشد و همچنین اگر مقطع تیر لانه زنبوري که با تسمه با ورق تقویت شده است و براي بار وارد شده و دهانه خمش کافی نباشد، از تیرهاي مرکب استفاده میشود.

تیر مرکب درچندین حالت اجرا میگردد:

1. تیر مرکبی که از بریدن پروفیلهاي معمولی ایرانی IPE از وسط جان تیر و اتصال صفحه و ورق مناسب به دو قسمت بریده شده ساخته میشود. این روش براي پروفیلهاي نمره 20 به

بالا اقتصادي خواهد بود.

2. تیر مرکبی که از سه صفحه)قطعات تقویتی( تشکیل میشود. در این حالت، در پروفیلهاي معمولی از جنس فولاد، جان تیر را نازکتر و ارتفاع آن را زیاد میکنند.

با توجه به اینکه محصولات این طرح در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد و پس از بررسی هاي آماري انجام گرفته در میزان ساخت و ساز در گذشته مشخص گردید 30 الی 35 درصد ساختمانها در سالهاي گذشته با استفاده از سازههاي فلزي ساخته شده است. بررسیهاي میدانی صورت گرفته نشان میدهد میزان مصرف اسکلت فلزي در ساختمانهاي زیر پنج طبقه 55 الی 65 کیلوگرم به ازاي هر مترمربع زیربنا و براي ساختمانهاي پنچ طبقه به بالا 80 الی 100 کیلوگرم به ازاي هر مترمربع ساخت و ساز میباشد. همچنین ساخت سازه ها)سوله هاي( فلزي براي ایجاد فضاي کارخانجات مختلف خود مبین اهمیت این صنعت می باشد.طبق برنامه ریزي دولت یکی از مهمترین اهداف برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین چشم انداز بیست ساله کشور حرکت به سمت صادرات غیر نفتی است در حال حاضر عمده صادراتایران مربوط به صادرات کالاهاي نفتی می باشد از اینرو دولت در طی سالهاي اخیر در زمینه ساخت مسکن و ایجاد کارخانجات در کشور هاي دیگر به توافق رسیده و در صورتیکه تولیدات به صورت ما انبوه و اقتصادي باشد می توان سازه هاي تولیدي را در خارج از کشور مورد استفاده قرار داد. البته فولاد به عنوان ماده اولیه در تولید سازه هاي فلزي جزء کالا هاي استراتژیک می باشد و لی نمی توان خود محصول سازه فلزي را در رده کالاهاي استراتزیک قرار داد .

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


 


 طرح توجیهی تولید سازه های فلزی,دانلود طرح توجیهی تولید سازه های فلزی,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید سازه های فلزی,طرح تولید سازه های فلزی,طرح توجیهی سازه های فلزی
   مبلغ دانلود 10,0000 ریال
دانلود