کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

سوالات آزمونهای حق الغمل کاری گمرک - حقوق ورودی

بخش اول - حقوق ورودی 

 

سوال 1- کدام گزینه برای تعریف حقوق گمرکی مناسب تر است؟ 

الف) وجوهی است که گمرک از واردات کالا وصول می کند.

ب) وجوهی است که گمرک بنا به قانون از واردات کالا وصول می کند.

ج) وجوهی است که گمرک بنا به تصویب هیات دولت از واردات کالا وصول می کند.

د) وجوهی است که گمرک بنا به قانون از واردات و صادرات برخی کالاها وصول می کند.

 

سوال 2- به موجب قانون امور گمرکی مصوب 1390 حقوق گمرکی کلیه کالاهای  وارداتی .... ارزش تعیین شده است.

الف) 1٪                                              ب) 10٪

ج) 4٪                                                  د) 4٪ (بجز خودرو که مطابق قانون خودرو دریافت می گردد.) 

 

سوال 3- کدام گزینه برای سود بازرگانی مناسب تر است؟

الف) وجوهی است که گمرک از واردات کالا اخذ می کند.

ب) وجوهی است که گمرک از واردات اخذ می کند و میزان آن متفاوت است.

ج) وجوهی است که گمرک از واردات کالا بموجب تصویب هیات دولت وصول می کند.

د) وجوهی است که گمرک از واردات کالا بموجب تصویب هیات دولت وصول می کند و میزان آن متفاوت است.

 

سوال 4) مبنای دریافت عوارض راه و ترابری کدام است؟

الف) حق ثبت سفارش

ب) کرایه حمل کالا ناوگان خارجی

ج) کرایه حمل کالا اعم از ناوگان داخلی یا خارجی

د) ارزش گمرکی کالا

 

سوال 5- تعریف حقوق ورودی کدام گزینه زیر است؟ 

الف) مجموع پرداختی های صاحبان کالا بابت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه های گمرکی

ب) مجموع  پرداختی های صاحبان کالا بابت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه های گمرکی و ما به التفاوت سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده

ج) مجموع پرداختی های صاحبان کالا بابت حقوق گمرکی و هزینه های گمرکی می باشد.

د) مجموع  پرداختی های صاحبان کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به علاوه وجوهی که گمرک طبق قانون مسئول وصول آنهاست.

 

سوال 6- حقوق ورودی:

الف) از کلیه کالاهای وارد شده به کشور به جز مواردی که بر اساس قانون معاف یا بخشوده شده است می گردد.

ب) از کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی دریافت می گردد. کالاهای صادراتی 75٪ معافیت دارد.

ج) فقط از واردات قطعی به کشور دریافت می شود.

د) با توجه به قانون امور گمرکی مصوب 1390 حقوق ورودی کلیه کالاها 4٪ ارزش است.

 

سوال 7- حقوق گمرکی نوعی:

الف) مالیات غیر مستقیم است.                              ب) مالیات مستقیم است.

ب) عوارض است.                                            ج) هزینه گمرکی است.

 

سوال 8- به کالای مرجوعی حقوق گمرکی:

الف) تعلق می گیرد.

ب) تعلق نمی گیرد.

ج) در صورتی که فاقد ثبت سفارش باشد تعلق نمی گیرد.

د) هیچکدام

 

سوال9- در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی کالایی که در اثر .... از بین رفته تخفیف داده نمی شود.

الف) ارزیابی گمرک با حضور و مباشرت صاحب کالا

ب) انوانتر

ج) بدی بسته بندی

د) هرسه مورد

 

سوال 10- حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض فقط از چه نوع کالایی دریافت می شود؟ 

الف) کالای ورودی                                           ب) واردات قطعی

ج) گزینه الف و ب                                             د) از واردات

 

سوال 11- کدام عبارت در مورد سود بازرگانی صحیح است؟

الف) سود بازرگانی طبق تصویب دولت برقرار و نوعی مالیات غیر مستقیم و جزء درآمدهای عمومی دولت می باشد و فقط از واردات قطعی در صورت تعلق دریافت می شود.

ب) سود بازرگانی طبق تعرفه گمرکی برقرار و نوعی مالیات مستقیم و جزء عواید گمرکی می باشد و بدون تفاوت از واردات در صورت تعلق دریافت می شود.

ج) سود بازرگانی طبق تصویب مجلس برقرار و نوعی مالیات و جزء درآمدهای گمرکی می باشد و فقط از واردات در صورت تعلق دریافت می شود.

د) سود بازرگانی طبق تصویب دولت برقرار و نوعی مالیات و جزء درآمدهای گمرکی می باشد و فقط از واردات کالای مصرفی در صورت ترخیص از گمرک دریافت می شود.

 

سوال 12- کدام یک از عبارتهای زیر نادرست است؟

الف) کالاهایی که در مدت توقف در انبار اختصاصی، آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود گمرک ایران با توجه به درخواست صاحب کالا در حقوق ورودی و هزینه های گمرکی به نسبت آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده تخفیف می دهد.

ب) منظور از واردات قطعی به کشور کالایی است که برای مصرف در داخل کشور اظهار و از گمرک مرخص می شود.

ج) حقوق ورودی کالای اظهار شده تحت عنوان واردات قطعی بدون توجه به خوبی یا بدی، نو یا مستعمل بودن کالا تمام و کمال دریافت می شود.

د) ضایع یا فاسد شدن کالا در حین ترانزیت داخلی غیر اداری مشمول تخفیف نبوده و صاحب کالا بایستی تمام حقوق ورودی کالا را تمام کمال پرداخت کند.

 

 

 

 

 

 

 

سوال 13- حقوق ورودی عبارتست از:

الف) حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض دریافتی توسط گمرک

ب) حقوق گمرکی، سود بازرگانی به علاوه سایر وجوهی که گمرک قانونا مسئول وصول آن هاست.

ج) حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض دریافتی توسط گمرک و ما به التفاوت سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده

د) حقوق گمرکی، عوارض دریافتی توسط گمرک، هزینه های گمرکی و ما به التفاوت سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده

 

سوال 14- حقوق گمرکی وجوهی است که:

الف) بموجب تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

ب) طبق پشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران برای حمایت از صنایع وضع می شود.

ج) بموجب قوانین خاص وضع می شود.

د) بموجب جدول تعرفه و توسط مجلس تعیین می شود.

 

سوال 15- سود بازرگانی توسط چه مرجعی تصویب یا تعیین می شود؟

الف) با تصویب دولت تعیین می شود.                                  ب) با تصویب مجلس تعیین می شود.

ج) توسط گمرک تعیین می شود.                                         د) توسط وزارت بازرگانی تعیین می شود

 

سوال 16- حقوق گمرکی بدون ..... کالا تمام و کمال دریافت می شود.

الف) توجه به خوب یا بدی                                               ب) توجه به نو یا مستعمل بودن

ج) توجه به مقدار                                                           د) هرسه مورد

 

سوال 17-  کشور آمریکا برای ورود  پسته ایران اعمال محدودیت نموده و حقوق گمرکی آن را به میزان دوبرابر افزایش داده است در این صورت:

الف) گمرک می تواند از تمام یا اقلامی از کالاهای آمریکایی وارد شده به میزان دو برابر حقوق ورودی متعارف را اخذ کند.

ب) وزارت بازرگانی می تواند برای کالاهای آمریکایی سود بازرگانی ویِژه ای وضع و به گمرک ابلاغ کند.

ج) دولت می تواند به پیشنهاد وزارت بازرگانی نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.

د) هرسه مورد

 

سوال 18- هیات دولت در مقاوله نامه ای با کشور اسپانیا حقوق گمرکی کاشی های اسپانیایی وارده به کشور را 6٪ ارزش تعیین نموده و در مقابل امتیاز کاهش حقوق گمرکی فرش ایران را از آن کشور از 10٪ به 5٪ گرفته است. در بازگشت هیات مذکور به کشور مشخص گردید که حقوق گمرکی کاشی 4٪ ارزش است. در این صورت هنگام ورود کاشی هایاسپانیایی به کشور:

الف) گمرک معادل 6٪ حقوق گمرکی دریافت خواهد نمود.

ب) گمرک فقط 4٪ حقوق گمرکی دریافت خواهد نمود.

ج) کمرک به طور میانگین 5٪ حقوق گمرکی دریافت خواهد نمود.

د) هیچکدام

 

سوال 19-  از کدام یک از رویه های گمرکی زیر در موقع اظهار خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت و مستلزم اخذ تفاوت حقوق ورودی و هزیته های گمرکی می باشد جریمه قانونی دریافت نمی شود؟

الف) واردات قطعی                                                                ب) ورود موقت و مرجوعی

ج) ترانزیت خارجی                                                                د) موارد ب و ج

 

سوال 20- مفاهیم و اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در موارد مختلف قانون امور گمرکی طبق تعریفی است که از طرف .... به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده یا می شود.

الف) شورای همکاری های گمرکی

ب) سازمان جهانی گمرک

ج) سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری

د) سازمان تجارت جهانی

 

سوال 21- تعرفه کاشی 4٪ ارزش گمرکی به علاوه هر کیلو 12000 ریال تعیین شده است. نوع این تعرف کدام است؟ 

الف) ارزشی            ب) ثابت                ج) مرکب                د) ترجیحی

 

سوال 22-بیانیه کتبی یا شفاهی که اظهار کننده رویه گمرکی خود را مشخص می کند ....... است.

الف) اظهارنامه                                                   ب) اظهار

ج) پروانه سبز گمرکی                                             د) هرسه مورد

 

سوال 23- اظهارکننده کالا به گمرک ............... است.

الف) صاحب کالا                                            ب) کارگزار گمرکی

ج) صاحب کالا یا نماینده قانونی                           ج) هیچکدام

 

سوال 24- انبارها، اسکله ها، باراندازها، فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن که  تحت نظارت گمرک باشد ......... نامیده می شود.

الف) انبارهای اختصاصی                                    ب) قلمرو گمرکی

ج) ادارات گمرکی                                              د) اماکن گمرکی

 

سوال 25- خروج کالا    پس از انجام تشریفات گمرکی با واژه ........... مشخص می شود.

الف) ترخیص                   ب) اظهار                ج) ترانزیت                        د) کابوتاژ