کلیه طرح های توجیهی موجود در سایت توسط کارشناسان ما به صورت به روز قابل تهیه و تدوین می باشد ، همچنین تهیه این طرح ها در قالب فرمت بانک صنعت و معدن و کامفار نیز امکان پذیر است . لطفا جهت مشاوره تلفنی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید 08338210395-08338232664-09129379915
fixed
fixed
fixed
fixed
پشتیبان شماره یک

پشتیبانی

60سوال مهم درس قانون امور گمرکی

 

1-  مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در قانون امور گمرکی تعاریفی است که از طرف ............ بصورت مجموعه ای برای ......... منتشر می شود .

الف) مجلس شورای اسلامی- کشورمان         ب) هیات وزیران- کشورمان

ج) شورای همکاری گمرکی- کشورهای  عضو         د) گمرک ایران کشورمان

2-  سندی که به موجب آن شرکت حمل و نقل ، پس از احراز هویت بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نماید .

الف) بارنامه     ب) ترخیصیه       ج) تضمین         د) هیچکدام

3- حقوق گمرکی که معادل....... درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که بوسیله ....... تعیین می گردد.

الف) 4% - هیات وزیران              ب) 4% - مجلس شورای اسلامی

ج) 6 % - هیات وزیران               د) 6% - مجلس شورای اسلامی

4- قلمرو گمرکی آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن :

الف) مبادلات بازرگانی شکل می گیرد       ب) قانون امور گمرکی اعمال می شود

ج) هر دو                       د) هیچکدام

5- کالای داخلی  کالایی است که :

الف) کالا در قلمرو گمرکی کشور تولید می شود   ب) کالای خارجی که ورود قطعی شده است

ج) هردو گزینه الف و ب                  د) هیچکدام

6- ارزش گمرکی بر مبنای کدامیک از روشهای زیر تعیین می شود ، اگر اسناد ارائه شده مورد قبول گمرک نباشد.

الف) سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدا

ب) سوابق ترخیص کالای مثل مشابه از همان کشور مبدا

ج) قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم

د) همه موارد

7- کشور مبدا همان کشوری است که :

الف) کالا در آن تولید می شود            ب) کالا در آن وارد می شود

ج) کالا در آن به فروش می رسد            د) هیچکدام

8- مرجع صدور گواهی مبدا در ایران ....... است

الف) گمرک                      ب) وزارت امور اقتصادی و بازرگانی و تجارت

ج) اتاق بازرگانی و صنایع و معادن            د) همه موارد

9- تخلیه کالا در اماکن گمرکی که موکول به موافقت ..... است.

الف) صاحب کالا    ب) گمرک  ج) اتاق بازرگانی   د)وزارت  امور اقتصاد و دارایی

10- HBL همان ....... است :

الف) بارنامه چند محموله ای         ب) بارنامه تفکیکی

ج) هر دو                  د) اظهارنامه اجمالی

11- مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن ......... ماه است.

الف) 2            ب)3          ج)4          د)1

12- مهلت توقف مرسولات پستی غیر تجاری ....... است .

الف) تابع مقررات گمرک              ب) تابع مقررات پست

ج) تابع مقررات پست و گمرک          د) تابع مقررات اتاق بازرگانی

13- چنانچه ظرف ........... کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات ...... می شود .

الف) یک ماه متروکه               ب) دو ماه متروکه

ج) یک ماه قاچاق              د) دوماه قاچاق

14- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با ....... است .

الف) صاحب کالا    ب) عبور دهنده         ج) گمرک  د) بیمه

15- در صورتیکه کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند .......... مسئول پرداخت غرامت است.

الف) گمرک    ب) صاحب کالا    ج) مرجع تحویل گیرنده کالا د) شرکت حمل کننده

 

 

16- منظور از انبار اختصاصی انباری است ................ که کالای گمرک نشده متعلق به شخصی خاص در آن نگهداری میشود.

الف) خارج از انبار های گمرکی           ب) درون انبارهای گمرکی

ج) در محدوده گمرک ترخیص کننده      د) هیچکدام

17- مسئولیت از بین رفتن ، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا بر عهده ......................... است.

الف) گمرک                 ب) صاحب آن      

ج) مرجع تحویل گیرنده کالا       د) شرکت حمل کننده

18- شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (24) را حداکثر ظرف ............ پس از تحویل کالا به صاحب کالا یا گیرنده اطلاع دهد.

الف) 15 روز       ب)10 روز          ج) 5 روز          د) 25 روز

19- در صورتیکه از بین رفتن کالا ناشی از ................. باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.

الف ) عوامل قوه قهریه                       ب) فورس ماژور

ج) هر دو                       د) هیچکدام

20- در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف مدت ............ از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط یا درج در روزنامه به مرجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف ............... از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید.

الف) دوماه- 15 روز                     ب) دوماه 5 روز

ج) سه ماه 15 روز                      د) سه ماه- 5 روز

21- کدامیک از موارد زیر از کالای ضبط شده طبق مقررات به فروش می رسد؟

الف) کالای سریع الفساد          ب) کالایی که ایجاد هزینه اضافی یا خطر می کند

ج) کالایی که 6 ماه از ضبط آن گذشته د) همه موارد

22- خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی .................. امکان پذیر است.

الف) گمرک        ب) مرجع تحویل گیرنده      ج) صاحب آن       د) همه موارد

23- پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به  صاحب کالا مستلزم ارائه حواله ترخیصیه ....... است.

الف) گمرک        ب) شرکت حمل ونقل مربوطه   ج) شرکت بیمه مربوطه     د) هیچکدام

24- مسئولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با ........... است .

الف) گمرک        ب) صاحب کالا      ج) شرکت حمل کننده     د) سازمان مذکور

25- حداکثر هزینه انبارداری قابل تامین از حاصل فروش ، .......... است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده ................. می باشد

الف) 6 ماه گمرک              ب) 6 ماه سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی

ج) 3ماه گمرک            د) 3 ماه- سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی

26- کدامیک از تسلیم اظهارنامه معافند؟

الف) کالای کاپوتاژی و کالاهای مسافری

ب) نمونه های تجاری به تشخیص گمرک

ج) کالایی که صادرکننده از صدور آن منصرف شده

د) همه موارد

27-رویه گمرکی که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود چه نام دارد.

الف) ورود موقت                 ب) ورود موقت برای پردازش

ج) مرجوعی                      د) ورود قطعی

28- کاتالیست ها شامل قوانین.............. است.

الف) ورود موقت                 ب) ورود موقت برای پردازش

ج) مرجوعی                      د) ورود قطعی

29- سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی ذی ربط ، گمرک ایران ..................... و تصویب تعیین می گردد.

الف) اتاق بازرگانی- وزارت اقتصاد و بازرگانی

ب) اتاق بازرگانی و تصویب هیات وزیران

ج) وزارت اقتصاد  و دارایی- اتاق بازرگانی

د) وزارت اقتصاد و دارایی بازرگانی

30- ................. رویه ای است که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است به عنوان اعاده به خارج گمرک اظهار و ترخیص شود.

الف) ورود قطعی   ب) ورود موقت     ج) ورود موقت برای پردازش  د) مرجوعی

31- مسئولیت کسری ، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز در مورد قوه قهریه در حین عبور داخلی اداری یا ..................... است.

الف) صاحب کالا    ب) حمل کننده          ج) گمرک      د) بیمه

32- کدامیک از موارد زیر مشمول مقررات استرداد نیست؟

الف) حقوق ورودی تسریع کننده که لازمه واکنش شیمیایی است

ب) ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد.

ج) کالاهایی که به منظور صادرات به مناطق آزاد حمل می گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود .

د) هیچکدام

33- مهلت در خواست استرداد حقوق و عوارض ورودی موارد به کار رفته در کالاهای صادر شده .......... از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است

الف) 3 سال        ب) یک سال        ج) دو سال        د) 4 سال

34- دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج میشوند مشمول رویه صدور موقت است . قانون در مورد این دامها و نتاج آنها چیست

الف) دامها و نتاج از حقوق ورودی معافند

ب) دامها باید حقوق ورودی پرداخت کنند ولی نتاج آنها معاف

ج) دامها معاف و نتاج باید حقوق ورودی پرداخت نماید

د) هم دامها و هم نتاج باید حقوق ورودی پرداخت نمایند.

35- کدامیک در مورد فروشگاههای آزاد درست نیست؟

الف) توسط بخش دولتی تحت نظارت گمرک در فروشگاههای بین الملی دایر میشود

ب) توسط بخش غیر دولتی تحت نظارت گمرک در فروشگاههای بین الملی دایر میشود

ج) پس از کسب مجوز از گمرک و سازمانهای ذیربط ایجاد میشود.

د) اجازه داده میشود که در ازای کالای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی فروخته شود

36- ....... رویه ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حمل می گردد.

الف) رویه انتقالی     ب) رویه مرجوعی   ج) صدور موقت     د) کران بری

37- هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (10%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیر واقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیر قانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ...... درصد تا ..... درصد مابه التفاوت ارزش اخذ میشود.

الف) ده صد      ب) 5- 50     ج) ده- 50         د) 5- 100

38- اسناد مثبته که درموارد احتمالی قاچاق میتوان به آن استناد نمود عبارت است از اصل اسناد :

الف) پروانه گمرکی                  ب) پته گمرکی و پته عبور      

ج) پروانه عبور- پروانه  مرجوعی         د) همه موارد

39- وزرای ............. و ......... بنا به دلایل نظامی و امنیتی میتوانند کالای وارده را از بازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.

الف) اطلاعات و دفاع و پشتیبانی          ب) اموراقتصاد و دارایی و اطلاعات

ج) امور اقتصاد و دارایی و دفاع و پشتیبانی       د) دفاع و کشور

40- کدامیک از معافیت برخوردار نمی باشد؟

الف) کالای مورد استفاده متعلق به روسای کشورهای خارجی و همراهان

ب) کالای مورد استفاده رسمی نمایندگان سازمان ملل متحد

ج) رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی ندارند با محوزهای لازم

د) لوازم و اشیاء کارمندان دولت که قبل از پایان ماموریت یکساله احضار شوند

41- کدامیک از معافیت برخورداند ؟

الف) هواپیمای باری و مسافری        ب) کالانما و برشور

ج) نمونه های تجاری             د) همه موارد

42- کدامیک از ممنوعیت ها نمی باشد.

الف) اسکناس های خارجی          ب) کالای دارای عبارت یا علامت مخالف نظم عمومی

ج) مواد مخدر و روانگردان       د) لاتاری

43- ترانشیپمنت هما .................. است :

الف) عمل انتقال       ب) عبور داخلی         ج) عبور خارجی        د) هر سه مورد

44- کدامیک از کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد.

الف) اشیاء عتیقه

ب) کالای ممنوع الصدور بر اساس شرع مقدس اسلام

ج) اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخائر ژنتیک

د) همه موارد

45- ............ در گمرک به شخصی گفته می شود که تشریفات گمرکی کالاهای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام میدهد:

الف ) دلال گمرک   ب) بیمه گذار گمرک     ج) کارگزار گمرک  د) همه موارد

46- کدامیک از اعضاء کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرک نمی باشد.

الف ) نماینده وزارت تعاون          ب) نماینده گمرک

ج) نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت   د) نماینده اتاق

47- سرپرست کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرک کدام است :

الف ) نماینده وزارت تعاون          ب) نماینده گمرک

ج) نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت   د) نماینده اتاق

48- در کدام مورد زیر بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی می گردد:

الف) کالای عبور داخلی بصورت حمل یکسره

ب) شرکتهای حمل سریع که مسئولیت حمل و تحویل کالا را دارند

ج) هر دو مورد                  د) هیچکدام

49- گمرکها موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء ........... مهلت قانونی اظهارنامهو اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نماید.

الف) سه ماه      ب) شش ماه        ج) دو ماه        د) یکسال

50- از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر معادل............ مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می شود .

الف) 5 درصد       ب) 1 درصد         ج) 5/0 درصد د) 15%

51- به درخواست های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا داده می شود وقتی ترتیب اثر داده میشود که دارای شرایط زیر باشد.

الف) هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه و یک پته گمرکی باشد

ب) اصل پروانه یا پته گمرکی الزامی است

ج) ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و با گمرک ایران است.

د) همه موارد

52- اعضاء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرک چند نفر اصلی و چند نفر علی البدل می باشد.

الف) 9-9          ب) 9-5            ج) 5-9       د) 5-5

53- رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرک لازم الاجرا است مگر در مواردی که مبلغ  مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالیی که اختلفا در خصوص شرایط ورود و صدور آن است بیش از ........ ریال باشد.

الف) پنجاه میلیون     ب) پنج میلیون         ج) پانصد هزار ریال  د) پنجاه هزار ریال

54- برای طرح اختلاف در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی صاحب کالا باید معادل........ درصد مبلغ مورد اختلاف که به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.

الف) 5 درصد       ب) 5/0 درصد       ج) 10 درصد        د) 1 درصد

55- جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور............... نفر از اعضاء رسمیت و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضاء حداقل .................. نفر معتبر است.

الف) 6 و 5        ب) 5 و 6     ج) 6و6       د) 6و4

56- کدامیک از اعضاء کمیسیون تجدید نظر نمی باشد:

الف) یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارایی

ب) یک نفر از معاونان گمرک ایران

ج) یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه

د) یک نفر از کارمندان وزارت تعاون

57- کدام یک از افراد عضو کمیسیون تجدید نظر رئیس کمیسیون می باشد.

الف) کارمند وزارت امور اقتصاد و دارایی

ب) معاون گمرک

ج) عضو قاضی کمیسیون

د) هیچکدام

58- تعداد اعضاء اصلی و علی البدل در کمیسیون تجدید نظر چند نفر می باشد به ترتیب؟

الف)5-5      ب)5-3        ج)6-5        د)6-6

59- برای طرح اختلافات در کمیسیون تجدید نظر صاحب کالا باید معادل ............. درصد مبلغ مورد اختلاف را بعنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.

الف) 10%              ب) 5/0 درصد     ج) 1%        د) 15%

60- کدام جمله صحیح نمی باشد:

الف) آراء صادره توسط کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجراست

ب) آراء رسیدگی توسط کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست

ج) اعضاء کمیسیون تجدید نظر باید حداقل دارای 5 سال سابقه کاری باشند

د) اعضاء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی باید حداقل دارای 15 سال سابقه کاری باشند .

 


قانون امور گمرکی-آزمون کارگزاران گمرک-نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرک-