ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره

نام طرح: ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره

نام شرکت: ضیاگستر عمران

ظرفیت تولید: 2500 تن در سال

تعداد کارکنان: 9 نفر

مساحت زمین: 15000 مترمربع

سطح زیربنا: 4300 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه شهرستان قصرشیرین  


ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره,دانلود ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره,دانلود رایگان ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره