مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن موادغذایی) و مخازن فلزی تحت فشار (به جز مخازن موادغذایی) و کپسول آتش نشانی پودر

نام طرح:

مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن موادغذایی)

مخازن فلزی تحت فشار (به جز مخازن موادغذایی)

و کپسول آتش نشانی پودر

نام شرکت: ابنیه سازان فرنیا

ظرفیت تولید هرکدام از محصولات:

مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن موادغذایی)     10000 تن

مخازن فلزی تحت فشار (به جز مخازن موادغذایی)    20000 تن

کپسول آتش نشانی پودر                                    35000 دستگاه

تعداد کارکنان: 32 نفر

مساحت زمین: 15000 مترمربع

سطح زیربنا: 4000 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه شهرک صنعتی بیستون


مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن موادغذایی) مخازن فلزی تحت فشار (به جز مخازن موادغذایی) و کپسول آتش نشانی پودر,دانلود مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن موادغذایی) مخازن فلزی تحت فشار (به جز مخازن موادغذایی) و کپسول آتش نشانی پودر,دانلود رایگان مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن موادغذایی) مخازن فلزی تحت فشار (به جز مخازن موادغذایی) و کپسول آتش نشانی پودر