تولید قطعات ماشین آلات عمومی مورد استفاده در صنایع غذایی

نام طرح : تولید قطعات ماشین آلات عمومی مورد استفاده در صنایع غذایی

نام مجری طرح:  مهرداد ریزه وندی

ظرفیت تولید: 50000 عدد در سال

تعداد کارکنان: 7نفر

مساحت زمین: 1500 مترمربع

سطح زیربنا: 400 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرک صنعتی شهرستان روانسر


تولید قطعات ماشین آلات عمومی مورد استفاده در صنایع غذایی,دانلود تولید قطعات ماشین آلات عمومی مورد استفاده در صنایع غذایی,دانلود رایگان تولید قطعات ماشین آلات عمومی مورد استفاده در صنایع غذایی