تولید اسکلت فلزی ساختمانی فولادی واسکلت فولادی سوله وتیرچه فلزی فولادی وساختمان های پیش ساخته فلزی متحرک

نام طرح :

تولید اسکلت فلزی ساختمانی فولادی

اسکلت فولادی سوله

تیرچه فلزی فولادی

ساختمان های پیش ساخته فلزی متحرک

نام مجری طرح:  محمدعلی سیاه کمری

ظرفیت تولید:

تولید اسکلت فلزی ساختمانی فولادی                     800تن در سال

اسکلت فولادی سوله                                          1000تن در سال

تیرچه فلزی فولادی                                           500تن در سال

ساختمان های پیش ساخته فلزی متحرک               200تن در سال

 

تعداد کارکنان:16نفر

مساحت زمین: 5000 مترمربع

سطح زیربنا: 1660 مترمربع

مشاوره طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرک صنعتی کرمانشاه


تولید اسکلت فلزی ساختمانی فولادی واسکلت فولادی سوله وتیرچه فلزی فولادی وساختمان های پیش ساخته فلزی متحرک,دانلود تولید اسکلت فلزی ساختمانی فولادی واسکلت فولادی سوله وتیرچه فلزی فولادی وساختمان های پیش ساخته فلزی متحرک,دانلود رایگان تولید اسکلت فلزی ساختمانی فولادی واسکلت فولادی سوله وتیرچه فلزی فولادی وساختمان های پیش ساخته فلزی متحرک