تولید لوله از پلی اتیلن دولایه بدون فلز واتصالات رزوه ای پلی اتیلن و لوله پلی اتیلن پنج لایه بدون فلز و اتصالات جوشی معمولی پلی اتیلن

نام طرح :

تولید لوله از پلی اتیلن دولایه بدون فلز

اتصالات رزوه ای پلی اتیلن

اتصالات جوشی معمولی پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن پنج لایه بدون فلز

نام مجری طرح : صابر امیری

ظرفیت تولید:

تولید لوله از پلی اتیلن دولایه بدون فلز                     1200 تن در سال

اتصالات رزوه ای پلی اتیلن                                  800 تن در سال

اتصالات جوشی معمولی پلی اتیلن                          800 تن  در سال

لوله پلی اتیلن پنج لایه بدون                                  800 تن در سال

تعداد کارکنان:  14نفر

مساحت زمین: 7500 مترمربع

سطح زیربنا: 1500 مترمربع

مشاوره طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  


جواز تولید لوله از پلی اتیلن دولایه بدون فلز واتصالات رز رزوه ای پلی اتیلن و لوله پلی اتیلن پنج لایه بدون فلز و وه پلی اتیلن و لوله پلی اتیلن پنج لایه بدون فلز و اتصالات جوشی معمولی پود تولید لولای ه از پلی اتیلن دولایه بدون فلز واتصالاتاتصالات جولی اتیلن,دانلشی معمولی پلی اتیلن,دانلود رایگان مجور تولید لوله از پلی اتیلن دولایه بدون فلز واتصالات رزوه ای پلی اتیلن و لوله پلی اتیلن پنج لایه بدون فلز و اتصالات جوشی معمولی پلی اتیلن