تولید شمش آلومینیوم و بلیت آلومینیومی

نام طرح :

تولید شمش آلومینیوم

بلیت آلومینیومی

نام مجری طرح : علی اعظمی

ظرفیت تولید:

تولید شمش آلومینیوم               1000 تن در سال

بلیت آلومینیومی                    1000 تن  در سال

تعداد کارکنان: 18 نفر

مساحت زمین: 3500 مترمربع

سطح زیربنا: 1250 مترمربع

مشاوره طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرک صنعتی کرمانشاه


تولید شمش آلومینیوم و بلیت آلومینیومی,دانلود تولید شمش آلومینیوم و بلیت آلومینیومی,دانلود رایگان تولید شمش آلومینیوم و بلیت آلومینیومی