انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت دو مداره

نام طرح : انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت دو مداره

نام مجری طرح: محمد سرخوندی

ظرفیت تولید: 2000 تن در سال

تعداد کارکنان: 11 نفر

مساحت زمین: 1000 مترمربع

سطح زیربنا: 450 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  


انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت دو مداره,دانلود انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت دو مداره,دانلود رایگان انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت دو مداره