آجر فشاری وسفال ماشینی

نام طرح :

آجر فشاری (آجر سفالی 30 میلیون قالب)

سفال ماشینی (اتوماتیک)

نام مجری طرح: فرشید گنجوری زارع

ظرفیت تولید:

آجر فشاری (آجر سفالی 30 میلیون قالب)            25000 تن در سال       

سفال ماشینی (اتوماتیک)                               10000 تن در سال

تعداد کارکنان: 10 نفر

مساحت زمین: 2000 مترمربع

سطح زیربنا: 700 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرستان هرسین


آجر فشاری وسفال ماشینی ,دانلود آجر فشاری وسفال ماشینی ,دانلود رایگان آجر فشاری وسفال ماشینی