میوه جات و سبزیجات منجمد بسته بندی وفراوری و بسته بندی میوه و سبزیجات و سیفیجات خشک

 

نام طرح :

میوه جات منجمد بسته بندی

سبزیجات منجمد بسته بندی شده                                      

فراوری و بسته بندی میوه و سبزیجات و سیفیجات خشک         

نام مجری طرح: میلاد ویسی

ظرفیت تولید:

میوه جات منجمد بسته بندی                                                             2000 تن در سال

سبزیجات منجمد بسته بندی شده                                                      1000 تن در سال                                  

فراوری و بسته بندی میوه و سبزیجات و سیفیجات خشک                        2000 تن در سال      

تعداد کارکنان: 17 نفر

مساحت زمین: 12000 مترمربع

سطح زیربنا: 4230 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  


میوه جات و سبزیجات منجمد بسته بندی وفراوری و بسته بندی میوه و سبزیجات و سیفیجات خشک ,دانلود میوه جات و سبزیجات منجمد بسته بندی وفراوری و بسته بندی میوه و سبزیجات و سیفیجات خشک ,دانلود رایگان میوه جات و سبزیجات منجمد بسته بندی وفراوری و بسته بندی میوه و سبزیجات و سیفیجات خشک