تولید بن بن و آبنبات و نبات و نقل

نام طرح :

تولید  بن بن

تولید آبنبات

تولید نبات

تولید نقل

نام شرکت: صنایع غذایی محمد امین غرب

ظرفیت تولید:

تولید  بن بن           400 تن در سال

تولید آبنبات           600 تن در سال

تولید نقل              500 تن در سال

تولید نبات             400 تن در سال

تعداد کارکنان: 14نفر

مساحت زمین: 3000 مترمربع

سطح زیربنا: 1000 مترمربع

مشاوره طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرک صنعتی کرمانشاه


تولید بن بن و آبنبات و نبات و نقل,دانلود تولید بن بن و آبنبات و نبات و نقل,دانلود رایگان تولید بن بن و آبنبات و نبات و نقل