بلیت آلومینیومی

نام طرح : بلیت آلومینیومی

نام مجری طرح: پیمان امینی

ظرفیت تولید: 1000 تن در سال

تعداد کارکنان: 5 نفر

مساحت زمین: 6500 مترمربع

سطح زیربنا: 750 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه شهرستان پاوه


بلیت آلومینیومی,دانلود بلیت آلومینیومی,دانلود رایگان بلیت آلومینیومی